กำหนดรหัสผ่านด้วยตัวอักษรไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 
ประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษร และตัวอักษรพิเศษ

Assign password with at least 8 characters
including numerical, alphabet , special character