การเข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password ของท่านถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ อ่านเพิ่มเติม

  • ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน (Buu Account) อ่านเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งาน Google Workspace for Education Plus อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ

กรณีที่ท่านถูกระงับการใช้งาน โปรดดำเนินการดังนี้
    1. ให้ท่านเปิดเว็บไซต์ https://myid.buu.ac.th และทำการเลือกเมนูกู้คืนรหัสผ่าน และดำเนินการตามที่ระบบแนะนำ เมื่อกู้คืนรหัสผ่านเสร็จแล้ว โปรดรอ 15-30 นาที อีเมล @buu หรือ @my ของท่านจะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ
    2. ปลดล็อกบัญชี @go.buu.ac.th โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://link.buu.ac.th/unlockgo กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยจะสามารถใช้งานได้ทันที

โปรดตรวจสอบเนื้อที่ Microsoft365 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Microsoft365
Show Password
ลืมรหัสผ่าน / reset password


วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบ myid ใช้งานได้ทั้งนิสิต อาจารย์และบุคลากร