การเข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password ของท่านถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๙ ของ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ อ่านเพิ่มเติม

  • ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน (Buu Account) อ่านเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งาน Google Workspace for Education Plus อ่านเพิ่มเติม


Show Password
ลืมรหัสผ่าน / reset password


วีดีโอสาธิตการใช้งานระบบ myid ใช้งานได้ทั้งนิสิต อาจารย์และบุคลากร